Hakkımızda

Günümüze kadar yapılan araştırmalara göre Fatih Medrese’nin öğretime açılış yılı (1470) İstanbul Üniversitesi’nin başlangıcı sayılır. Fatih Külliyesi kuruluncaya kadar kilise ve manastırlardan dönüştürülen medreselerde geçici bir süre öğretim yapıldığından, buralarda kütüphane kurma girişiminde bulunulmamıştır. Fatih her iki kütüphaneye de kendi kütüphanesinden bazı kitaplar vakfetmiştir. Fatih Külliyesinin açılışında, ilk önce dört medresede kütüphane kurulmuştur. Bir süre sonra bu kütüphanelerde bulunan kitaplar Ayasofya ve Zeyrek medreselerinde bulunanlarla birlikte Fatih Camii içinde kurulan kütüphanede birleştirilmiştir. Fatih Külliye’sinin öğretime açılışı İstanbul Üniversitesi’nin başlangıcı sayıldığına göre bu dermeyi de İstanbul Üniversitesi’nin ilk dermesi olarak kabul edebiliriz.​

Tanzimatın ilanından sonra, eğitimde başlatılan çağdaşlaşma bağlamında, eğitim ve öğretim işlerini düzenlemek üzere, Mart 1845’te kurulan, Geçici Maarif Meclisi’nin hazırladığı raporda, İstanbul’a bir Darülfünun kurulması teklif edilmiştir. Nisan 1846’da Sultan Abdülmecid Darülfünün kurulmasını emretmiştir. Darülfünun içinde bir kütüphane kurulmuştur. Fakat 8 Eylül 1865’te çıkan Hoca Paşa yangınında ahşap konak tamamıyla yanmış ve böylece ilk Darülfünun kütüphanesi de yok olmuştur.

1869’da Maarif-i Umumiye Nizamnamesi yürürlüğe girmiştir. Bu nizamnamede kütüphane kurulmasıyla ilgili hükümler de yer almıştır. Şubat 1870’te açılan Darülfünun-i Osmani 1873’te tekrar kapanmıştır.

Cumhuriyet’in ilanından sonra 3 Mart 1924’te çıkartılan Tevhid-i Tedrisat kanunu ile tüm okullar, medreseler, kütüphaneler Maarif Vekaletine bağlanmıştır. Medrese-t-ül Kuzat (Kadı Okulu) binası kütüphane olarak kullanılmak üzere Darülfünun’a devredilmiştir.

1 Nisan 1923 tarih ve 493 sayılı yasa ile Darülfünun’a idari ve bilimsel özerklik tanınmıştır. O sırada Edebiyat Medresesi Dekanı İsmail Hakkı Baltacıoğlu Darülfünun Rektörlüğüne atanmıştır. Baltacıoğlu tüm medreselerdeki kitapları Kadı Okulu binasında toplayarak bir Darülfünun Umumi kütüphanesi kurmak istemiştir ve başvuru kitapları medreselerde bırakılmak üzere dermelerin bir arada toplanmasına karar verilmiştir.

Abdülhamid’in Yıldız Sarayı Kütüphanesindeki eserlerin Darülfünun’a devri için 1 Haziran 1924’te karar alınmış ve eserler devredilmiştir. Yıldız Sarayı Kütüphanesinin Darülfünun Kütüphanesine nakledilmesi mevcut dermeye müzelik değer taşıyan birçok yazma eserin kazandırılmasını sağlamıştır. Ve hazırlıkları biten Umumi Kütüphane 30 Kasım 1924’te yararlanmaya açılmıştır

31 Mayıs 1933’te İstanbul Darülfünun’nun ilgasına ve Maarif Vekaletince yeni bir üniversite kurulmasına dair kanun TBMM tarafından kabul edilmiştir. Ve 1 Ağustos 1933’te İstanbul Üniversitesi açılmıştır.

1934 yılında “Basma yazı ve resimleri derleme Kanunu” kapsamına İstanbul Üniversitesi Merkez kütüphanesi de dahil edilmiş ve bu tarihten itibaren İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi sadece bir Üniversite Kütüphanesi olmaktan çıkarak aynı zamanda Ulusal Kütüphane niteliği kazanmıştır.

1985 yılında kütüphane halen kullanmakta olduğu binasına taşınmış ve hizmet vermeye başlamıştır. Kütüphanemiz dermesiyle yüzyılları, dilleri ve yazıları birbirine eklemeyi başaran en eski ve en büyük üniversite kütüphanesidir. 1982 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunuyla, İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı adıyla, İstanbul Üniversitesi’nin fakülte, bölüm, enstitü ve araştırma merkezleri kütüphaneleriyle birlikte çalışmaya başlamıştır.

MİSYON 

Üniversitemizin, kültürel ve tarihi değerlerini ortaya çıkarmak, korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmanın yanı sıra öğretim, araştırma faaliyetleri ve topluma hizmet için gerekli, doğru, güvenilir ve evrensel bilgiye çağdaş olanaklarla erişilmesini sağlamaktır.

VİZYON

Geleceğin öğrenme gereksinimine uygun her türlü çağdaş teknolojiye ve fiziksel olanaklara sahip, zaman ve yerden bağımsız tüm paydaşlarına en iyi hizmeti sunabilen, uluslararası alanda referans olmayı başarmış, güçlü, zengin bir bilgi ve belge merkezi olmak.

15 Kasım 1988 tarih ve 19990 sayılı Resmi Gazete yayınlanan

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİ

Madde 1-    İstanbul Üniversitesi sınırları içindeki tüm kütüphanelerin ortak amacı Üniversitede yapılan öğretim, araştırma ve eğitim çalışmaları sırasında ortaya çıkan bilgi ihtiyacını en kısa zamanda en uygun biçimde karşılamaktır.

Madde 2-    Bu amaca ulaşmak için Kütüphaneler İ.Ü. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı merkez olmak üzere bir ağ içinde işletilir. Üniversiteye bağlı Fakülte, Yüksekokul Kütüphanelerinin her biri bu ağın hizmetlerinden yararlanır ve hizmetlerine katkıda bulunur.

Madde 3-    Bu yönetmelikte:​a.    “Üniversite” İstanbul Üniversitesi’ni
b.    “Başkanlık” İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığı’nı
c.    “Şube Müdürlüğü” Başkanlığa bağlı yönetim birimini,
d.    “Birim Kütüphaneleri” İstanbul Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul
kütüphanelerini anlatır.

Madde 4-    Başkan Rektör’e bağlıdır. Rektör’ün seçeceği 3 öğretim üyesi ile Başkan’ın katılacağı 4 kişilik bir “Kütüphane ve Dokümantasyon Danışma Kurulu” Başkan’ın çözmekte güçlük çekebileceği yönetim, örgütlenme ve meslek sorunlarını çözmede Rektörlüğe yardımcı olur. Rektör gerekirse Danışma Kurulu üyelerini değiştirebilir.

Madde 5- Başkanlığa bağlı olarak çalışan Şube Müdürlükleri
a.    Kütüphane Şube Müdürlüğü
b.    Nadir Eserler ve Müze Şube Müdürlüğü
c.    Bağlı Birimler ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğü

Madde 6-    Başkanlığın görevleri;
a.    İç hizmet yönetmeliği hazırlamak, Rektörlük onayına sunmak. İç hizmet yönetmeliğindeki değişiklikleri belirlemek, onaydan geçirdikten sonra uygulamak.
b.    Başkanlığın bütçesini hazırlamak. Şube Müdürlerinden alacağı önerilere göre bağlı birimlerin yıllık bütçelerini hazırlamak, Başkanlık bütçesi halinde Rektörlüğe sunmak.
c.    Hizmet politikalarını gözden geçirmek. Yeni hizmet politikalarını oluşturmak.
ç.        Satınalma iş ve işlemlerinin, Üniversitenin gelişme politikası doğrultusunda merkez ile bağlı birimler arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlamak.
d.    Araç ve gerecin en yeni teknoloji ile düzenli olarak yenilenmesini sağlamak.
e.    Bibliyografya, katalog, toplu katalog, öz dizini v.b. yayınlar ile bilimsel araştırmayı kolaylaştırmak.
f.    Kütüphanecilik Bölümü öğrencilerinin staj ve uygulama çalışmalarını düzenlemek.
g.    Kütüphaneler ağının eşgüdüm ve iş birliği içinde çalışmasını sağlamak bu amaçla gerekli mesleki denetimlerde bulunmak ve işlerliğini yitirmiş birimlerin geleceği ile ilgili rapor hazırlayıp Rektörlüğe sunmak.
h.    124 sayılı Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 33’ncü maddesindeki görevleri yapmak.

Madde 7-        Kütüphane Şube Müdürlüğünün Görevleri;
a.    Kütüphanenin iş akışını ve hizmet ünitelerini belirleyen iç yönetmeliği ve bu yönetmelikte zaman zaman yapılması gereken değişikleri belirler. Başkanlığın onayında geçirdikten sonra uygular.
b.    Başkanlık ve bağlı birimlerin yayın sağlama işlerini düzenler, işlemlerini yapar.
c.    Kataloglama ve Sınıflama işlerini düzenler, işlemlerini yapar.
ç.    Yerleştirme işlerinin yapılması koleksiyonun bakımı ve korunması ile ilgili önlemleri alır.
d.    Yararlandırma hizmetlerinin yol ve yöntemlerini belirler.
e.    Kütüphane içinde ve kütüphane dışında yararlandırmanın, kütüphanenin açık bulundurulması gerekli zamana göre yapılmasını sağlayarak sürekliliğini gerçekleştirilir.
f.    Üniversite sınırları içinde yapılan master, doktora v.b. araştırma metinlerinden birer nüsha toplar, kütüphanecilik işlemlerini tamamlar.
g.    Okuma salonları, depo, ödünç verme bölümü ve süreli yayınlar bölümü arasında sağlama, yerleştirme ve yararlandırma hizmetlerinin düzenli ve sürekli olarak yapılmasını gerçekleştirir.

Madde 8-        Nadir Eserler ve Müze Şube Müdürlüğü;
a.    Üniversite sınırları içinde bulunan yazma, eski harfli basma, nadir eserler ve diğer müzelik eşyanın bir merkezde toplanması, işlemlerinin tamamlanması koruma ve bakımının sağlanması, okurlara sunulması ile ilgili iş akımı ve hizmet ünitelerinin belirlenmesi için bir iç yönetmelik hazırlar, Başkanlığın onayından sonra uygular.
b.    En çok kullanılanlara öncelik tanıyarak tüm nadir eserlerin mikrofilm, mikrofiş, reprodüksiyon v.b. nüshalarını hazırlatır, özgünlerini müzeye, kopyalarını okura sunar.
c.    Müzenin geliştirilmesi ve denetimi ile ilgili politika ve plan hazırlar, ilkeleri belirler.
ç.    Hazırladığı kataloglardan uygun görülenleri basına hazırlar.
d.    Başka kütüphanelerin yayınlanmış yerli ve yabancı katalog ve bibliyografya v.b. eserlerini toplayarak geniş bir başvurma dermesi oluşturur.
e.    Bakıma muhtaç eserlerin onarımını yaptırır. Gerekirse bir onarım birimi kurar.
f.    Uygun zamanlarda Üniversitede içinde ve dışında sergiler düzenler.
g.    Yabancı uyruklu okurlara 14/1/1983 tarih ve 83/5963 sayılı Türkiye’de İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak ve Film çekmek İsteyen Yabancıların Tabi Olacakları Esaslar’ın Yürürlüğe konulmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararına göre işlem yapılır.

Madde 9-        Bağlı Birimler ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğü;
a.    Başkanlık ile bağlı birimler arasındaki iletişimi kuran, iş akımını ve hizmet ünitelerini belirleyen iç yönetmeliği yapar, Başkanlığın onayından sonra uygular.
b.    Üniversite sınırları içinde bulunan birimlerin her yıl envanterini yapar, işlerliğini kaybedenler hakkında Başkanlığa rapor verir.
c.    Genel ve özel bibliyografya, öz dizini ve toplu katalog kurar. Üniversite ile ilgili tüm dokümantasyon hizmetlerini örgütler.
ç.    Başka kütüphaneler ile Başkanlık arasındaki işbirliğini düzenler.

Yürürlük

Madde 10- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Yürütme

Madde 11- Bu yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

 ADI ve SOYADIBİRİMİ  UNVANI/ GÖREVİ  İLETİŞİM BİLGİLERİ
Dr. Pervin BEZİRCİ  Yönetim  Daire Başkanı  pervinb@istanbul.edu.tr
0 (212) 455 57 83/ 16767  
Şenay ERENDOR  Yönetim  Şube Müdürü   serendor@istanbul.edu.tr
0 (212) 455 57 00/ 11097 
Recep SARI  Yönetim  Şube Müdürü  0 (212) 455 57 00/10044 
 
Gül BEYOĞLU  Yönetim  Bilgisayar İşletmeni/ Sekreter  0 (212) 455 57 83
0 (212) 455 57 00/ 16767  
Önder AKSOY  Ayniyat  Şef/Ayniyat ve İdare Amiri  oaksoy@istanbul.edu.tr
0 (212) 455 57 00/ 11096  
Medine ATAK  Satın Alma  Şef/ Mali İşler Sorumlusu  atak@istanbul.edu.tr
0 (212) 455 57 83
0 (212) 455 57 00/ 11094  
Serpil ÖZ EKMEKÇİBAŞIYönetim  

Şefsozekmekcibasi@istanbul.edu.tr
Sedat AKSOY  İÜ Yayınları Birimi  Kütüphaneci/ Birim Sorumlusu  aksed@istanbul.edu.tr
0 (212) 455 57 00/ 16783  
Tozan ALKANÇeviri Bürosu  Okutman/ Çevirmen  talkan@istanbul.edu.tr
0 (212) 455 57 00/ 16781  
M. Gürkan TANYELİ  Çeviri Bürosu  Okutman/ Çevirmen  0 (212) 455 57 00/ 16781 
 
Yasemin Yüksel UĞURLU  Çeviri Bürosu  Okutman/ Çevirmen  0 (212) 455 57 00/ 16781 
 
Güler DEMİR Elektronik Yayınlar Birimi / Halkla İlişkiler Öğretim Görevlisi / Birim Sorumlusu  gulerd@istanbul.edu.tr
0 (212) 455 57 00/ 11098  
Burak HEKİM  Elektronik Yayınlar Birimi / Halkla İlişkiler /Webmaster / Açık ErişimKütüphaneci  burakhekim@istanbul.edu.tr 
0 (212) 455 57 00/ 11038
Metin ESGİNElektronik Yayınlar Birimi/ Halkla İlişkiler /Açık ErişimKütüphanecimetinesgin@istanbul.edu.tr
0(212) 455 57 00/ 11093
Fahrettin ÇELENK  Gazete Birimi  Şef  

0 (212) 455 57 00/ 11091  
Selçuk AYDINSüreli Yayınlar / Açık ErişimÖğretim Görevlisi

selcukaydin@istanbul.edu.tr
0 (212) 455 57 00/ 11038
Ali TUFAN  Süreli Yayınlar  Kütüphaneci/Birim Sorumlusu ali.tufan@istanbul.edu.tr
0 (212) 455 57 00/ 11038  
Hasan AYDIN Süreli Yayınlar  Kütüphaneci  hsnydn@yandex.com
0 (212) 455 57 00/ 11038 

Selçuk SÜZMETAŞ Sayısallaştırma Bölümü  Öğretim Görevlisi/ Birim Sorumlusu  suzmetas@istanbul.edu.tr
0 (212) 455 57 00/ 11037  
Anıl KARAMAN Sayısallaştırma Bölümü  Kütüphaneci  anilk@istanbul.edu.tr
0 (212) 455 57 00/ 11093 
Harun BAY  Sayısallaştırma Bölümü  Kütüphaneci  bayharun@istanbul.edu.tr
0 (212) 455 57 00/ 11092  
Yücel YILMAZ Sayısallaştırma Bölümü  Kütüphaneci  yilmazyl@istanbul.edu.tr
0 (212) 455 57 00/ 11088
İsmail ATACAN  Sayısallaştırma Bölümü  Teknisyen

0 (212) 455 57 00/ 11088 
Gültan ERGÜN  Sayısallaştırma Bölümü  Bilgisayar İşletmeni  egultan@hotmail.com
0 (212) 455 57 00/11092 
Emriye KAYA  Sayısallaştırma Bölümü  Bilgisayar İşletmeni

Muharrem UZUN  Kataloglama İşlemleri  Kütüphaneci/ Birim Sorumlusu  uzunmuharrem@hotmail.com 
0 (212) 455 57 00/ 11093 
Memik TAŞDOĞAN  Kataloglama İşlemleri  Kütüphaneci  memik73@hotmail.com 
0 (212) 455 57 00/ 11093 
Okan KÖSEOĞLU   Kataloglama İşlemleri Kütüphaneci  okki_1903@hotmail.com
0 (212) 455 57 00/ 11093  
Ahmet DERNEK  Kataloglama İşlemleri  Kütüphaneci  ahmetdernek333@gmail.com
 0 (212) 455 57 00/ 11093 
Ceren KAYA  Kataloglama İşlemleri  Kütüphaneci  ceren.dincer89@gmail.com
0 (212) 455 57 00/ 11093  
Veysel OĞUZ  Kataloglama İşlemleri  Kütüphaneci  0 (212) 455 57 00/ 11093  

Arzu ÜLKER  Kataloglama İşlemleri  Kütüphaneci  0 (212) 455 57 00/ 11093 

Kamile YURDABAKKataloglama İşlemleri  Kütüphaneci   0 (212) 455 57 00/ 11093 

Aynur YAMAÇ Kataloglama İşlemleri  Kütüphaneci  0 (212) 455 57 00/ 11093  

Fatma TOPRAKKataloglama İşlemleri  Kütüphaneci  0 (212) 455 57 00/ 11093  

Sabri SUMELİ Kataloglama İşlemleri  Kütüphaneci  sabri.sumeli@istanbul.edu.tr
0 (212) 455 57 00/ 11093 
Mehmet GÜMÜŞAY  Kataloglama Öncesi İşlemleri  Şef  0 (212) 455 57 00/ 11039

Serdar AYDIN  Kataloglama Öncesi İşlemleri  Bilgisayar İşletmeni 0 (212) 455 57 00/ 11039

Hidayet ÇAY  Kataloglama Öncesi İşlemleri  Bilgisayar İşletmeni  0 (212) 455 57 00/ 11039

Gökhan SAYI  Kataloglama Öncesi İşlemleri  Hizmetli 0 (212) 455 57 00/ 11039


Kübra KARAMANOkuyucu Hizmetleri / Kütüphaneler 
Arası Ödünç Verme Hizmeti (ILL) 
Kütüphaneci/ Birim Sorumlusu 0 (212) 455 57 00/ 11095 
Cihan KALIN Okuyucu Hizmetleri /  Kütüphaneler 
Arası Ödünç Verme Hizmeti (ILL)
Kütüphaneci cihancarlo24@gmail.com
0 (212) 455 57 00/ 11095
Hatice ÇAKIRLI
Okuyucu Hizmetleri Araştırmacı 0 (212) 455 57 00/ 11095
 
Muhammet TOZLU Okuyucu Hizmetleri Bilgisayar İşletmeni

Mustafa AYDOĞANOĞLUOkuyucu Hizmetleri Teknisyen Yardımcısı/ Depo Hizmetleri 0 (212) 455 57 00/ 16784 


Hüseyin YILMAZ Okuyucu Hizmetleri Bilgisayar İşletmeni 0 (212) 455 57 00/ 16784 
Mehmet KAPLANOkuyucu Hizmetleri Bilgisayar İşletmeni 0 (212) 455 57 00/ 16784 
Mezher DURMUŞ Okuyucu Hizmetleri Memur 0 (212) 455 57 00/ 16784 
Mustafa ÖZYÜREK Engelsiz Bilgi Merkezi Kütüphaneci/ Webmaster/Birim Sorumlusu mustafaozyurek@gmail.com 
0 (212) 455 57 00/ 11092


Yasemen Akçay Nadir Eserler Birimi Uzman / V. Şube Müdürü yakcay@istanbul.edu.tr
0 (212) 455 57 00/ 10273 
Aysel Yıldız Nadir Eserler Birimi Şef yaysel@istanbul.edu.tr
0 (212) 455 57 00/ 10273 
Janset Duman Nadir Eserler Birimi/ Okuma Salonu Kütüphaneci 0 (212) 455 57 00 
Mutlu Cihan AkınNadir Eserler BirimiKütüphaneci 0 (212) 455 57 00 
Ebubekir Kaya Nadir Eserler Birimi/ Kataloglama İşlemleri Kütüphaneci 0 (212) 455 57 00/ 10259 
Yasin ÇavakNadir Eserler Birimi/ Ayniyat Kütüphaneci ycavak@istanbul.edu.tr
0 (212) 455 57 00/ 10259 
Fahrettin CeylanNadir Eserler Birimi  / RestorasyonRestoratör0 (212) 455 57 00/ 11969
Attila Beşli Nadir Eserler Birimi /Dijitalleştirme İşlemleri Bilgisayar İşletmeniabesli@istanbul.edu.tr 
0 (212) 455 57 00/ 10228
Abdulbari DEMİR Nadir Eserler Birimi Restoratör  
Nurcan DÖNMEZ Yönetim/Başkanlık Hizmetleri
Hizmetli 0 (212) 455 57 00/11041 
Ayhan AYDINLI Nadir Eserler Birimi Hizmetli ayhan.aydinli@istanbul.edu.tr
0 (212) 455 57 00 

İÜ Merkez Kütüphanesi Yenileniyor…

Kullanıcılarına daha kaliteli koşullarda hizmet verebilmek amacıyla İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi’nde bulunan Merkez Kütüphane  binası yeniden yapılacak.

Taşınma öncesi çalışmaların yapılabilmesi için Merkez Kütüphane 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren geçici süre ile hizmete kapatılacak. Elektronik kaynak hizmetleri* ve Engelsiz Bilgi Merkezi hizmetleri devam edecek.

İÜ Merkez Kütüphane kullanıcıları basılı kaynaklar için İÜ Merkez Kütüphanesi gibi derleme niteliğine ve aynı koleksiyona sahip Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nden faydalanabilecek.

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi ve Fakülte Kütüphaneleri  hizmet vermeye devam edecek.

Hukuk ve İktisat Fakültesi Kütüphaneleri 7 gün 24 saat, Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi hafta içi saat 23.00’a kadar hizmet vermektedir.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

*Elektronik Kaynaklar: http://kutuphane.istanbul.edu.tr/tr/

Açık erişim kapsamında çalışmaları devam eden İÜ Yayınları ve tezler: http://acikerisim.istanbul.edu.tr/